MENU Mobile

AdPocket

โทรศัพท์หนึ่งเครื่องสามารถใช้งานได้กี่ไอดี ? – Adyim Digital Agency : Adpocket
คำถาม : โทรศัพท์หนึ่งเครื่องสามารถใช้งานได้กี่ไอดี ?
คำตอบ :

โทรศัพท์หนึ่งเครื่องสามารถใช้งานได้ 1 ไอดีเท่านั้น (facebook, Google +, e-mail วิธีใด วิธีหนึ่งเท่านั้น)