MENU Mobile

AdPocket

ลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร – Adyim Digital Agency : Adpocket
คำถาม : ลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร
คำตอบ :

กดเลือกลืมรหัสผ่านแล้วกรอกอีเมลล์ของท่านที่เคยเข้าใช้งาน รหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปในอีเมลล์ของท่าน