MENU Mobile

AdPocket

การลบไอดีคืออะไร ? – Adyim Digital Agency : Adpocket
คำถาม : การลบไอดีคืออะไร ?
คำตอบ :

การลบไอดีจะเป็นการลบไอดีนั้นๆ ออกจากระบบของ AdPocket หลังจากที่ลบไอดีนั้นแล้ว ท่านจะไม่สามารถใช้งานไอดีนั้นๆ ได้อีกต่อในระบบของ AdPocket เพราะฉนั้นขอให้ท่านระวังในการใช้งานระบบนี้ !!